سوالات مالیاتی

سوال 21 مالیات

 

تبصره ١٠٠ تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ مشمول چه مشاغلى نمي شود؟

تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ برخى از صاحبان مشاغل
(موضوع دستورالعمل شماره٢٠٠/٩٩/٥١٠ مورخ ١٣٩٩/٠٥/١١ سازمان امور مالياتى)
صاحبان مشاغلى كه مشمول دستورالعمل تعيين ماليات مقطوع نمى باشد:
✅صاحبان مشاغل گروه اول شغلى(موضوع ماده ٢ آيين نامه اجرايى ماده ٩٥ ق.م.م)
✅صاحبان مشاغلى كه مجموع فروش كالا و ارائه خدمات آنها در سال ٩٨ از مبلغ ٩٩٠ ميليون تومان بيشتر باشد
✅صاحبان مشاغلى كه سال ٩٨ اولين سال فعاليت آنها بوده است
✅صاحبان مشاغلى كه سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧ تغيير محل فعاليت داشته اند
✅صاحبان مشاغلى كه براى عملكرد ٩٨ متقاضى اعمال مقررات قانونى از جمله مفاد مواد ١٣٧,١٦٥ و ۱۷۲ ق.م.م می باشند