اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تبصره ١٠٠ تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ مشمول چه مشاغلى نمي شود؟

تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ برخى از صاحبان مشاغل

(موضوع دستورالعمل شماره٢٠٠/٩٩/٥١٠ مورخ  ١٣٩٩/٠٥/١١ سازمان امور مالياتى)

صاحبان مشاغلى كه مشمول دستورالعمل تعيين ماليات مقطوع نمى باشد:

✅صاحبان مشاغل گروه اول شغلى(موضوع ماده ٢ آيين نامه اجرايى ماده ٩٥ ق.م.م)

✅صاحبان مشاغلى كه مجموع فروش كالا و ارائه خدمات آنها در سال ٩٨ از مبلغ ٩٩٠ ميليون تومان بيشتر باشد

✅صاحبان مشاغلى كه سال ٩٨ اولين سال فعاليت آنها بوده است

✅صاحبان مشاغلى كه سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧ تغيير محل فعاليت داشته اند

✅صاحبان مشاغلى كه براى عملكرد ٩٨ متقاضى اعمال مقررات قانونى از جمله مفاد مواد ١٣٧,١٦٥ و ۱۷۲ ق.م.م می باشند

r22-tax
اسکرول به بالا