اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

علتهاي برگشت چك شامل چه مواردي مي شود؟

حساب داراى كسر موجودى است

٢_حساب فاقد موجودى است

٣_امضا مطابقت ندارد

٤_نقص امضا دارد

٥_مغايرت تاريخ عددى و حروفى

٦_امضا چك مخدوش است

٧_مندرجات چك مخدوش است

٨_مبلغ حروفى با عددى مغاير است

٩_حساب موردنظر بسته است

١٠_حساب مورد نظر مسدود است(حسب درخواست مرجع قضايى)

١١_چك با اين سرى و سريال مسدود است(حسب درخواست مشترى يا مرجع قضايى به استناد ماده ١٤ قانون صدور چك)

 

r23-acc
اسکرول به بالا