اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماده 45 قانون کار(کسر مزد کارگر توسط کارفرما)چیست؟

ماده ٤٥:کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید
الف_موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد
ب_هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج_اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د_چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
هـ_مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است)در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد
و_وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

☑️تبصره:هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد

r25-kar
اسکرول به بالا