اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

در مراجع حل اختلاف مالياتى چه اقداماتى صورت مى گيرد؟

در مواردى كه مودى نسبت به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده معترض باشد،مى تواند ظرف مدت ٣٠ روز از تاريخ ابلاغ،شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتى مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك،كتباً تقاضاى رسيدگى مجدد نمايد.در صورتى كه مسئول مربوط،دلايل و اسناد و مدارك ابرازى را در تعديل درآمد،مؤثر تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودى قرارگيرد،مراتب پشت برگ تشخيص،منعكس وبه امضاء مسئول مربوط و مودى رسيده و پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقى مى گردد.

☑️هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازى در رد يا تعديل درآمد مندرج در برگ تشخيص مؤثر واقع نگردد،پرونده به هيات حل اختلاف مالياتى ارجاع خواهد گرديد و رأى هيات با اكثريت آراء قطعى و لازم الاجرا است.

مگر اينكه ظرف مدت ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ رأى،از طرف مأموران مالياتى مربوط يا مودى،مورد اعتراض كتبى قرار گيرد.

در اين صورت پرونده جهت رسيدگى به هيات حل اختلاف مالياتى تجديد نظر محول خواهد شد.

☑️در اين مرحله مودى مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را در همان مهلت مقرر،پرداخت و نسبت به مازاد بر آن،اعتراض خود را تسليم نمايد.

r26-tax
اسکرول به بالا