اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه هزينه هايي براى تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل قبول هستند؟

هزينه هايى براى تشخيص درآمد مشمول ماليات،قابل قبول خواهند بود كه

١-در حدود متعارف،متكى به مدارك باشند.

٢-منحصرا مربوط به تحصيل درآمد در دوره مالى مربوط،با رعايت حدنصابهاى مقرر قانونى باشند.

 

☑️نكته ١:هزينه هاى مربوط به درآمدهايى كه از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مى شود،به عنوان هزينه هاى قابل قبول مالياتى شناخته نمى شوند.

☑️نكته ٢:از تاريخ ١٣٩٥/٠١/٠١ به بعد پذيرش هزينه هاى پرداختى قابل قبول مالياتى موضوع ق.م.م كه به شيوه تهاترى انجام نشود،از مبلغ ٥٠ ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه بانكى مى باشد.لذا در صورتى كه هزينه هاى پرداختى نقدى بيش از پنجاه ميليون ريال كه از طريق سيستم بانكى انجام نشده باشد،از نظر مالياتى قابل قبول نخواهد بود.اين حكم به ساير هزينه هاى انجام شده كه از ساير طرق تسويه و يا تهاتر مى گردد،قابل تسرى نمى باشد.

برخى از هزينه هاى قابل قبول،براساس ماده ١٤٨ ق.م.م عبارتند از:

✅قيمت خريد كالاى فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفى در كالا و خدمات فروخته شده

✅هزينه هاى استخدامى متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامى و به شرح بند (٢)ماده ١٤٨ ق.م.م

✅كرايه محل مؤسسه،اجاره بهاى ماشين آلات و ادوات مرتبط در صورتى كه اجارى باشد

✅مخارج سوخت،برق،روشنايى،آب،مخابرات و ارتباطات

✅وجوه پرداختى بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايى مؤسسه

✅مخارج حمل و نقل و هزينه هاى اياب و ذهاب،پذيرايى و انباردارى

✅١٠٠٪؜ هزينه هاى انجام شده در جهت احداث و تجهيز  و توسعه و مناسب سازى تمامى مراكز توانبخشى،نگهدارى و مراقبتى،حرفه آموزى،آموزشى،كارآفرينى،رفاهى و مسكن مورد نياز افراد داراى معلوليت با تائيد سازمان بهزيستى كشور

r27-tax
اسکرول به بالا