اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

نحوه جديد محاسبه سنوات كارگران چگونه است؟

طبق رأى هيات عمومى ديوان ادارى بابت سنوات،دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٢٠٩٠٥٨١٣٣٢٨ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ بر مبناى مواد ٢٤و ٣١ قانون كار مزدو حقوق كارگر ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات مى باشد

علاوه بر مزد يا حقوق (كمك عائله مندى،هزينه هاى مسكن،خواربار،اياب و ذهاب،مزاياى غيرنقدى،پاداش افزايش توليد،سود سالانه و نظاير آنها)بايد منظور شوند

r28-acc
پیمایش به بالا