اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

موارد مشمول و غير مشمول ماليات بر ارث چيست؟

براساس اصلاحيه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم، براي متوفيان تاريخ ۱/ ۱/ ۹۵ و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول ماليات بر ارث عبارتند از

☑️اموال مشمول

✅سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار (به استثناي سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها

✅سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور

  • حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است

✅انواع وسائل نقليه موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي

✅املاک و حق واگذاري محل

✅اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است

☑️اموال خارج از شمول

 ✅وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و ديه.

✅اموالي که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تاييد سازمانها و موسسه‌هاي مذکور.

 ✅اثاث البيت محل سکونت متوفي

✅اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (۲) اين قانون قرار گرفته باشد ( در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد).

 

✅معافيت وراث شهداي انقلاب اسلامي از ماليات بر ارث

  • وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.
r29-tax
اسکرول به بالا