اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

تفاوت حسابهاى دائم و موقت چيست؟

حسابها بر اساس نوع و تاثیرشان در ترازنامه به دو دسته کلی نقسیم می شوند

 

☑️حسابهای دائم یا ترازنامه ای

حسابهایی هستند که در تمام عمر فعالیت یک شرکت وجود دارند

✅حسابهای دارایی،بدهی و سرمایه از نوع دائم هستند

مثال ساده:یکی از این حسابهای دارایی حساب بانک است.بانک در ابتدای شروع به کار شرکت یک مبلغ اولیه دارد.طی دوره، به دفعات مبالغی به بانک وارد یا از آن خارج میشوند،در پایان سال مالی این بانک مانده ای دارد که عینا به سال بعد منتقل میشود.

 

☑️حسابهای موقت یا سود و زیانی:

حسابهایی هستند که در پایان سال مالی مانده آنها صفر میشود و به سال مالی بعد منتقل نمى گردد

✅درآمدها و هزینه ها حسابهای موقت هستند

زيرا درآمدها و هزینه ها فقط مربوط به همان سال مالی هستند و یک شرکت میخواهد بداند که در یک سال مالی چه میزان درآمد کسب کرده و یا هزینه انجام داده است و در نهایت سود و یا زیان آن دوره را حساب کند.به همین دلیل نمیتوان درآمد یا هزینه یک سال را به سال بعد منتقل کرد

✅حسابهای موقت مربوط به یک دوره مالی است. در نتیجه،در پایان هر سال مالی،این حسابها به حساب سود وزیان جاری بسته میشوند و مانده آنه صفر میشود و به سال مالی بعد انتقال پیدا نمی کند

r3-acc
اسکرول به بالا