سوالات حسابداری

سوال 30 حسابداری

نحوه رفع سواثر چک در قانون جدید چگونه است؟

واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک
ارائه لاشه چک به بانک
ارائه رضایت‌نامه رسمی
ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک به بانک
ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک به بانک
سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به اینکه درخصوص چک مورد نظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه ها و مراجع قضایی طرح نشده باشد.