اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

برگ تشخيص مالياتى چيست و احكام مربوط به آن چگونه است؟

برگ تشخيص ماليات سندى است است كه اداره امور مالياتى صادر مي كند و در آن نوع و ميزان ماليات مشخص شده است

✅مهلت اعتراض مودى به برگ تشخيص ماليات عملكرد ٣٠ روز و ماليات بر ارزش افزوده ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ آن است.

✅٣٠ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخيص ماليات بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه(ثبت اعتراض)مى باشد.

✅اعتراض به برگ تشخيص ماليات (در صورتى كه برابر ماده ٢٣٨ق.م.م رفع اختلاف نشود)در هيات حل اختلاف مالياتى مورد رسيدگى قرار مى گيرد.

☑️ماده ٢٤٧:آرا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(٢٠٣) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

☑️ماده ٢٥١: مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌،به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

☑️ماده ٢٥١مکرر:در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

☑️ماده ٢٥٦:هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی‌ در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی ‌شده باشد،رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به ‌یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

r30-tax
اسکرول به بالا