سوالات حسابداری

سوال حسابداری 33

اقلام اصلی صورت سود و زیان نام ببرید؟

درآمدهاي عملياتى☑️
‎هزينه هاي مالی☑️
‎سهم از سود یا زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آن به روش ارزش ویژه انجام می شود
‎هزینه مالیات☑️
‎یک مبلغ مجزا برای کل عملیات متوقف شده☑️
‎سود یا زیان دوره☑️
‎سود یا زیان دوره قابل انتساب به☑️
‎منافع فاقد حق کنترل☑️
☑️مالكان واحد تجارى اصلى