سوالات حسابداری

سوال حسابداری 34

اجزای کامل صورت مالی نام ببرید؟

صورت وضعیت مالی
☑️صورت تغییرات در وضعیت مالی
☑️گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
☑️صورت مقایسه بودجه و عملکرد
☑️یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی