سوالات حسابداری

سوال حسابداری 35

اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(داراییها)نام ببرید؟

‎دارييهاي ثابت مشهود
☑️سرمایه گذاری دراملاک
‎دارييهاي نامشهود☑️
‎داراییهای مالی☑️
‎سرمايه گذاريهایی که حسابداری آن به روش ارزش ویژه انجام شده است☑️
‎داراییهای زیستی☑️
‎موجوديها☑️
‎دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها☑️
‎سفارشات و پیش پرداختها☑️
‎نقد و معادلهای نقد☑️
‎داراییهای نگهداری شده برای فروش☑️