اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماده١٦٩ ق.م.م درباره تبصره ٣ جرائم مالياتى چه مي گويد؟

١_عدم صدور صورتحساب فروش كالا يا ارائه خدمت_٢٪؜ مبلغ مورد معامله

٢_عدم درج شماره اقتصادى خود_٢٪؜ مبلغ مورد معامله

٣_ عدم درج شماره اقتصادى طرف معامله_٢٪؜ مبلغ مورد معامله

٤_استفاده از شماره اقتصادى خود براى معاملات ديگران_٢٪؜مبلغ مورد معامله

٥_استفاده از شماره اقتصادى ديگران براى خود_٢٪؜مبلغ مورد معامله

٦_عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهاى تعيين شده_١٪؜ از معاملات ارائه نشده

r35-tax
اسکرول به بالا