اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه مواردي بابت كنترل فروش قبل از رسيدگى مالياتى بايد انجام شوند؟

١_بررسى و محاسبه معكوس مبلغ فروش براساس درصد ماليات ارزش افزوده طى هر فصل و سال

٢_كنترل ماليات ارزش افزوده در فاكتورهاى فروش

٣_تفكيك و كسر هر نوع تخفيفات از فروش ناخالص قبل از محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده

٤_مطابقت سيستم فروش،انبار و حسابدارى

٥_اطمينان از ثبت فاكتورهاى فروش سال جديد در دوره مالى بعد

٦_بررسى شماره سريال و شناسايى فاكتورهاى ابطالى و كنترل عدم ارائه فاكتورهاى نانوشته

٧_كنترل مطابقت حجم فروش نسبت به موجودى كالاى كاهش يافته طبق اظهارنامه و بهاى تمام شده كالاى فروش رفته

٨_كنترل مطابقت كالاى اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و كالاى خريدارى شده طبق روش شماره انبار و روش قيمت گذارى شده

٩_تكميل مشخصات كامل خريدار و فروشنده در سربرگ فاكتور و عدم درج شناسه ملى و كداقتصادى غيرواقعى

١٠_كنترل حساب فروش در پايان هرفصل طبق تراز حسابها با سامانه صورت معاملات فصلى و ماليات برارزش افزوده

r37-tax
اسکرول به بالا