سوالات حسابداری

سوال 39 حسابداری

صورت تغییرات در حقوق مالکانه چیست؟و انواع حقوق مالکانه را نام ببرید؟

‎از ابتدای سال ۱۳۹۸ یک صورت مالی جدید با عنوان
«صورت تغییرات در حقوق مالکانه»به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است

✅با ارائه این صورت مالی، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود،نیست

✅توضیح اینکه گردش سود(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود

✅در صورت تغییرات در حقوق مالکانه، هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل:سرمایه،صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … )باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود

☑️۱-تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

☑️۲-تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند:تقسیم سود یا افزایش سرمایه)

‎:لازم به ذكر است

واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند

‎واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع (از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت،مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت تفاوت تسعير عملیات خارجی و … )را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند

‎تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشاشود

بخش های حقوق مالکانه 

✅سرمایه
✅افزایش سرمایه در جریان
✅صرف سهام
✅صرف سهام خزانه
✅اندوخته قانونی
✅سایر اندوخته‌ها
✅مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
✅تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
✅سود (زیان) انباشته
✅سهام خزانه

☑️در مورد افزایش سرمایه،اگر از محل سود انباشته باشد،باید در صورت تغییر حقوق مالکانه به مورد افزایش سرمایه این مبلغ افزوده شده و از مورد سود انباشته این مبلغ کسر شود🇮🇷