اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

صورت تغییرات در حقوق مالکانه چیست؟و انواع حقوق مالکانه را نام ببرید؟

از ابتدای سال ۱۳۹۸ یک صورت مالی جدید با عنوان
«صورت تغییرات در حقوق مالکانه»به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است

✅با ارائه این صورت مالی، دیگر نیازی به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود،نیست

✅توضیح اینکه گردش سود(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در حقوق مالکانه ارائه می شود

✅در صورت تغییرات در حقوق مالکانه، هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل:سرمایه،صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد تجدیدارزیابی و … )باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود

☑️۱-تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

☑️۲-تغییرات ناشی از معامله با مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند:تقسیم سود یا افزایش سرمایه)

‎:لازم به ذكر است

واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند

‎واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع (از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت،مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت تفاوت تسعير عملیات خارجی و … )را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند

‎تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه افشاشود

 
بخش های حقوق مالکانه 

✅سرمایه
✅افزایش سرمایه در جریان
✅صرف سهام
✅صرف سهام خزانه
✅اندوخته قانونی
✅سایر اندوخته‌ها
✅مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
✅تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
✅سود (زیان) انباشته
✅سهام خزانه

☑️در مورد افزایش سرمایه،اگر از محل سود انباشته باشد،باید در صورت تغییر حقوق مالکانه به مورد افزایش سرمایه این مبلغ افزوده شده و از مورد سود انباشته این مبلغ کسر شودr39-acc

r39-acc
r39-acc
پیمایش به بالا