سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال4 بیمه تامین اجتماعی

 

شرايط بازنشستگى با كمترين سابقه بيمه طبق قانون كار چيست؟

طبق قانون کسانی که سابقه پرداخت حق بیمه آنها کمتر از ۱۰ سال باشد،مستمری بازنشستگی نخواهد گرفت.مگر اینکه مابه التفاوت کسری ۱۰ سال سابقه را پرداخت کنند