اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

روشهاي محاسبه اضافه كاري چگونه است؟

محاسبه کاربردی طبق قانون کار:

۱_(ساعات كاركرد ماه منهای ساعات موظفى ماه)=ساعات اضافه كارى ماه

۲_ (ساعات اضافه كارى ماه ضربدر مزد هر ساعت اضافه كارى)=مبلغ اضافه کاری

۳_(ساعات جمعه کاری ماه ضربدر مزد هر ساعت جمعه کاری)=مبلغ جمعه کاری

۴_(مزد روزانه(مزدثابت)تقسیم بر ۷/۳۳ ضربدر ۰/۴)=مزد جمعه کاری

5_(مزد روزانه(مزدثابت)تقسیم بر ۷/۳۳ ضربدر ۱/۴)=مزد هر ساعت اضافه کاری    

r4-kar
اسکرول به بالا