مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

توضيحى در ارتباط با ماليات برارزش افزوده و اصناف

متاسفانه به دليل عدم آگاهى كامل از مبانى قانون ماليات برارزش افزوده برخى مسئولين و بعضى آحاد جامعه فكر مى كنند،مبلغ كل ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتى اصناف از مصرف كنندگان نهايى مى بايست به حساب خزانه دولت واريز گردد.در حالى كه با احتمال قريب به يقين ،كمتر از ٢٠٪؜ ماليات ارزش افزوده وصول شده در زنجيره آخر توسط اصناف به حساب سازمان امور مالياتى واريز مى شود به اين مفهوم كه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده وصول شده از مصرف كننده نهايى در حلقه آخر (توسط اصناف) با كسر ماليات و عوارض پرداختى توسط اصناف به حلقه هاى ماقبل از انتهاى زنجيره به حساب واريز گرديده است.

r4-vat
اسکرول به بالا