اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مشاغل گروه سوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟

مشاغل گروه سوم

به صاحبان مشاغلى اطلاق مى گردد كه ميزان فروش كالا و خدمات سال قبل آنها كمتر از يك ميليارد تومان مى باشد.چنانچه ميزان فروش موديان مذكور مشخص نباشد،موديانى در اين گروه قرار مى گيرند كه ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعى شده(قبل از كسر معافيت)طبق آخرين برگ ماليات قطعى(مجموع اصلى و متمم)عملكرد سال ١٣٩١و به بعد كه تا تاريخ پايان دى ماه سال قبل از شروع سال مالياتى ابلاغ شده باشد،كمتر از مبلغ يك ميليارد تومان باشد.

در خصوص مشاغل صرفا خدماتى ٥٠ درصد مبالغ تعيين شده فوق الذكر ملاك مى باشد.يعنى در خصوص شاخص فروش،معيار كمتر از مبلغ پانصد ميليون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به ميزان پنج برابر،ملاك عمل مى باشد

اطلاعات قابل ارائه

١_اطلاعات هويتى شامل اطلاعات هويتى و مكانى و مجوزهاى فعاليت اقتصادى

٢_درآمد مشمول ماليات،بخشودگى هاى مالياتى،معافيت هاى قانونى و ماليات متعلق

٣_خلاصه درآمد و هزينه(اطلاعات خريد و فروش كالا و خدمات و هزينه هاى مربوط)

٤_اطلاعات حساب هاى بانكى مربوط به فعاليت شغلى

٥_اطلاعات شركا

r41-tax
اسکرول به بالا