اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مشاغل گروه دوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟

مشاغل گروه دوم

به صاحبان مشاغلى اطلاق مى گردد كه ميزان فروش كالا و خدمات سال قبل آنها بيش از يك ميليارد تومان و تا سه ميليارد تومان مى باشد.چنانچه ميزان فروش موديان مذكور مشخص نباشد،موديانى در اين گروه قرار مى گيرند كه ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعى شده(قبل از كسر معافيت)طبق آخرين برگ ماليات قطعى(مجموع اصلى و متمم)عملكرد سال ١٣٩١و به بعد كه تا تاريخ پايان دى ماه سال قبل از شروع سال مالياتى ابلاغ شده باشد،بيشتر از مبلغ يك ميليارد تومان و تا سه ميليارد تومان باشد

در خصوص مشاغل صرفا خدماتى ٥٠ درصد مبالغ تعيين شده فوق الذكر ملاك مى باشد. يعنى در خصوص شاخص فروش،معيار بيش از پانصد ميليون تومان و تا يك ميليارد و پانصد ميليون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به ميزان  پنج برابر،ملاك عمل مى باشد

اطلاعات قابل ارائه:

١_اطلاعات هويتى شامل اطلاعات هويتى و مكانى و مجوزهاى فعاليت اقتصادى

٢_درآمد مشمول ماليات،بخشودگى هاى مالياتى،معافيت هاى قانونى و ماليات متعلق

٣_صورت درآمد و هزينه(اطلاعات خريد و فروش كالا و خدمات و هزينه هاى مربوط)

٤_اطلاعات اموال و دارايى هاى مربوط به فعاليت شغلى

٥_اطلاعات حساب هاى بانكى مربوط به فعاليت شغلى

٦_موجودى مواد و كالا در اول و پايان دوره

٧_اطلاعات شركا

r42-tax
پیمایش به بالا