اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

جرايم مالياتى ماده ١٩٧ق.م.م چيست؟

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛

در مورد حقوق عبارت خواهد بود از (۲%) حقوق پرداختی

و درخصوص پیمانکاری (۱%) کل مبلغ قرارداد

و در هر حال مودی مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود

r48-tax
اسکرول به بالا