سوالات وزارت کار

سوال 5 وزارت کار

 

حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال ٩٩ چقدر است؟

حداقل دستمزد روزانه ٦٣٧,٠٩٠ريال

حداقل دستمزد ماهانه ١٩,١١٢,٧٠٠ريال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن) ۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال

کمک هزینه مسکن ٣,۰۰۰,۰۰٠ريال

کمک هزینه عائله مندی(به ازای هر فرزند)١,٩١١,٢٧٠ريال

پایه سنوات ۱,٠٠٠,۰۰۰ ريال