مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مشمولان مرحله هشتم ماليات بر ارزش افزوده چه كسانى هستند؟

اطلاعيــه بسيـار مهـم قابـل تـوجه جايگاهداران سوخت

✅فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده

با عنايت به مفاد جزء )پ( بند )3( ماده )2( آييننامه اجرايى  بند )الف( تبصره )14( ماده واحده قانون بودجه سـال 1399 كل كشور و اختيارات حاصل از مقررات ماده )18( قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه جايگاهداران سوخت )فرآورده هاي نفت و گاز( با هر حجم از فروش و يا درآمد كالا و ارائه خدمات كه به موجب فراخوانهاي قبلـى تاكنون براي اجراى قانون فراخوان نشده اند،

☑️مشمول اجراي قـانون ماليـات بـر ارزش افـزوده از ابتـداى سـال

1399 مى باشند.

اشخاص مذكور كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد،تأسيس و به ثبت ميرسـند و يـا شـروع بـه انجـام فعاليـت

ميكنند.در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد كالا و خدمت مشمول اجراى قـانون از تـاريخ شـروع

فعاليت مى باشند.

✅تذكر بسيار مهم:جايگاهداران كه واجد شرايط فراخوانهاى يادشده قبلى و اجراى قانون ماليـات بـر ارزش افـزوده بـوده انـد،حتـى در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هشتم ثبت نام اين نظام مالياتى جزو مؤديان مشمول مراحل قبلـى ثبـت نـام و اجراى قانون محسوب و مكلف به اجراى مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط،خواهند بود.

☑️كارمزد و ماليات و عوارض ارزش افزوده جايگاهداران در قيمتهاي تكليفى فرآوردههاى نفت و گاز لحاظ شـده است و جايگاهداران اجازه وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده مازاد بـر قيمـت تعيـين شـده را از خريـداران سوخت ندارند.مهلت و نحوه انجام ثبت نام از فعالان اقتصادى فراخوان شده دعوت ميگـردد از تـاريخ درج اطلاعيـه در جرايـد،در صـورت ثبـت نـام در سـامانه

عمليات الكترونيك مالياتى ثبت نام الكترونيك بـه نشـاني

tax.gov.i r نسـبت بـه تكميـل آن و در صـورت عـدم

ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه فوق الذكر اقدام نمايند.

 

r5-vat
اسکرول به بالا