اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مفاصا حساب مالياتى چيست؟

در اصطلاح حقوقى به مدركى كه پس از روشن شدن تكليف بدهى مالياتى به شخص داده مى شود مفاصا حساب مالياتى مى گويند اما دريافت اين مدرك هميشه به معانى تسويه حساب قطعي نيست و معمولا براى ارائه به نهادها و سازمانهاى ديگر صادر مى شود.

✅طبق ماده ٢٣٥ ق.م.م اداره امور مالياتى مكلف  است نسبت به موديانى كه بدهى مالياتى قطعى خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف ٥ روز از تاريخ وصول تقاضاى مودى مفاصا حساب مالياتى تهيه و به مودى تسليم كند

مراحل صدور مفاصا حساب:

١_درخواست كتبى مودى مبنى بر صدور مفاصا حساب مالياتى

٢_دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالياتى توسط رئيس امور مالياتى يا رئيس گروه مالياتى

 

٣_بررسى پرونده و تهيه خلاصه وضعيت توسط كارشناس مالياتى

٤_بررسي و تاييد خلاصه وضعيت توسط كارشناس ارشد

٥_ثبت خلاصه وضعيت در واحد مالياتى مربوط

٦_اعلام ميزان بدهى قطعى به مودى

٧_پرداخت بدهى مالياتى قطعى شده توسط مودى

٨_صدور گواهى عدم بدهى نسبت به ماليات قطعى شده لغايت عملكرد تسويه شده در فرم مخصوص و امضا توسط رئيس گروه مالياتى و تحويل به مودى

r51-tax
اسکرول به بالا