اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

برخى از درآمدهاى معاف از ماليات طبق ماده هاي قانون ماليات مستقيم چيستند؟

ماده ١٣٢:درآمد ابرازى ناشى از فعاليتهاى توليدى و معدنى اشخاص حقوقى غيردولتى،درآمدهاى خدماتى بيمارستانها ،هتلها و مراكز اقامتى گردشگرى

ماده ١٣٣:درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى،شركتهاى تعاونى روستايى،عشايرى،كشاورزى،صيادان،كارگرى،

كارمندى،دانشجويان،دانش آموزان و اتحاديه هاى آنها

ماده ١٣٤:درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعى،آموزشگاههاى فنى و حرفه اى آزاد،دانشگاهها و مراكز آموزش عالى غيرانتفاعى و مهدكودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد موسسات نگهدارى معلولين ذهنى و حركتى

ماده ١٣٨مكرر:معادل حداقل سود عقود مشاركتى براى فراهم كنندگان آورده نقدى جهت تامين مالى پروژه طرح و سرمايه در گردش بنگاههاى توليدى را در قالب عقود مشاركتى

ماده ١٣٩:موقوفات،نذورات،پذيره،كمك ها و هداياى دريافتى نقدى و غيرنقدى اماكن متبركه،كمكها و هداياى دريافتى نقدى و غيرنقدى جمعيت هلال احمر ،صندوقهاى پس انداز بازنشستگى و سازمانهاى بيمه،فعاليتهاى مذهبى،خيريه و عام المنفه

ماده ١٤١:

١٠٠٪؜ درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاى غيرنفتى و محصولات بخش كشاورزى و ٢٠٪؜ صادرات مواد خام

ماده ١٤٢:درآمد كارگاههاى فرش دستباف و صنايع دستى و شركتهاى تعاونى و اتحاديه هاى توليدى مربوط

ماده ١٤٣:

١٠٪؜ ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاها در بورس كالا و ١٠٪؜ ماليات بر درآمد شركتهايى كه سهام آنها در بورسهاى داخلى يا خارجى و ٥٪؜ ماليات بر درآمد شركتهايى كه سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلى يا خارجى پذيرفته شده اند

ماده ١٤٥:سود دريافتى از سپرده ها،اوراق مشاركت،اوراق قرضه دولتى و خزانه

 

r52-tax
اسکرول به بالا