اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماده ١١٠ قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با (اظهارنامه مالياتي پس از انحلال شركت)چيست؟

طبق ماده ١١٠ قانون مالياتهاى مستقيم

اشخاص حقوقى مكلفند اظهارنامه،ترازنامه و حساب سودوزيان متكى به دفاتر واسنادو مدارك خود را حداكثر تا ٤ ماه پس از سال مالياتى همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشانى هريك از آنها را به اداره امور مالياتى كه محل فعاليت اصلى شخص حقوقى در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

r55-tax
پیمایش به بالا