سوالات مالیاتی

سوال 56 مالیات

 

حد نصاب معاملات در سال ٩٩ چگونه است؟

براساس مصوبه هيئت وزيران،حدنصاب معاملات به شرح ذيل مي باشد

 

معاملات كوچك:معاملات تا سقف مبلغ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان

 

معاملات متوسط:معاملات بيشتر از ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان و كمتر از ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

معاملات بزرگ:معاملات با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

براي پرداخت بدهي مالياتي تا چه زماني فرصت هست؟

مودياني كه بدهي قطعي شده خود را تا پايان خرداد ٩٩ پرداخت نمايند،مشمول بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفند ٩٨ خواهند شد

همچنين مودياني كه برگ قطعي ماليات آنها از تاريخ ٩٨/١١/١٢ ابلاغ شده،چنانچه حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به پرداخت اصل قطعي شده خود اقدام نمايند،١٠٠٪؜ جرائم آنها قابل بخشودگي خواهد بود.