اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تراكنشهاى بانكي چه افرادي توسط سازمان امور مالياتي بررسي مي شود؟

مدير كل دفتر مبارزه با پولشويى و فرار مالياتى سازمان امور مالياتى

تا امروز سازمان امور مالياتى درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراكنشهاى بانكى از نظام بانكى كرده است.

١-افرادى كه از سمت دستگاه هاى نظارتى،امنيتى و قضائي به عنوان افراد مشكوك به فعاليتهاى اقتصادى پنهان يا مشكوك به فرار مالياتى يا پولشويى به سازمان معرفى مى شوند كه اين افراد با بررسى سوابق اقتصادى آنها از جمله اخذ و آناليز تراكنشهاى بانكي شان در دستور كار قرار مى گيرند.

٢-افرادى كه بنا بر اعلام گروههاى رسيدگى ما در واحدهاى عملياتى سازمان امور مالياتى همكارى لازم را با سازمان در ارائه اسناد و مدارك و مستنداتى كه نشان دهنده ميزان فعاليتهايشان باشد،نداشته باشند.اين افراد به عنوان افراد مشكوك به كتمان يا فرار مالياتى در مسير راستى آزمايى و استفاده از تراكنشهاى بانكى قرار ميگيرند.

٣-افرادي كه مودى ما نبودند و فعال اقتصادى محسوب نمى شدند،به فراخوان هاى سازمان در تسليم اظهارنامه و ثبت نام در نظام مالياتى توجهى نكردند،ما آنها را شناسايى و براساس اولويت بندى هايى كه داريم بررسى تراكنش هاى آنان را با هدف شفاف سازى و شناسايى حجم فعاليت پنهان انجام شده در دستور كار قرار مى دهيم.

r56-tax
اسکرول به بالا