اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

اصول حسابدارى چيست؟

اصول حسابداری شامل قواعد کلی است که مبنای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری است و این اصول عبارتنداز

 

✅اصل بهای تمام شده:

 

به موجب این اصل، تمام رویدادهای مالی با بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند و چنانچه در آینده ارزش پولی آن‌ها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمی‌شود.در به کارگیری این اصل، بهای تمام شده دارایی ها بر اساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد اندازه‌گیری می‌شود.

 

✅اصل تحقق درآمد:

 

بر اساس این اصل،درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه در زمان تحقق شناسایی می‌شوند.

 

✅اصل تطابق هزینه ها با درآمدها:

 

بر اساس این اصل، برای اندازه گیری سود هر دوره باید هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مقابله کند.به عبارت دیگر،برای تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

 

✅اصل افشای حقایق:

 

بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد در متن صورت‌های مالی یا در یادداشت های همراه افشا شود.

r6-acc
r6-acc
اسکرول به بالا