اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند

1 -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛

2 -دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.

3 -شهرداريها.

4 -بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری.

تبصره 1 -شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور دربندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد،نيست.

تبصره ۲ -درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري،خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور درماده581 اين قانون مشمول ماليات خواهدبود.

_مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

r61-tax
اسکرول به بالا