سوالات مالیاتی

سوال 61 مالیات

 

مراحل اعتراض پرونده های مالیاتی

1-صدور برگ تشخیص مالیاتی و عدم توافق با ممیزین.

 

2-هیات حل اختلاف مالیات بدوی.

 

3-هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر.

 

4-هیات موضوع ماده 216 ق.م.م.

 

5-شورای عالی مالیاتی ماده 251 ق.م.م.

 

6-هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

 

7-دیوان عدالت اداری