سوالات مالیاتی

سوال 62 مالیات

 

سقف معافيت ماليات بر درآمد سال ٩٩

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ٨٤ قانون مالياتهاي مستقيم سالانه مبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعيين ميشود.

نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده به استثناي تبصره هاي (١) و (٢) ماده ٨٦ قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده (٥) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هيات علمي مصوب ١٣٦٨٦/١٢/١٦با اصلاحات و الحاقات بعدي و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور

تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ١٠٪؜

نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ١٥٪؜

 

نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه ٢٠٪؜

 

و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات ٢٥٪؜ مي باشد

 

ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد ٥٧ و ١٠١ قانون مالياتهاي مستقيم سالانه مبلغ ٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال تعيين مي شود.