اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟

چنانچه انتهاي سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهاي سال شمسی باشد، براي فصل شمسی مذکور دوفهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه اي که از ابتداي فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتداي سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

r65-tax
اسکرول به بالا