اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادي می باشند چگونه باید عمل نمود ؟

اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که براي آنها شماره اقتصادي صادر نشده از شماره ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي اشخاص حقوقی به جاي شماره اقتصادي درمعاملات استفاده نمایند.

r68-tax
اسکرول به بالا