اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

موارد مهمي كه در مورد قانون كار،كارگران بايد دانست چيست؟

ماده ٦٢_روز جمعه روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.(كارگرانى كه به هر عنوان روزهاى جمعه كار مى كنند ٤٠٪؜ اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد)

 

ماده ٦٣_علاوه بر تعطيلات رسمى كشور روز كارگر(١١ارديبهشت)نيز جزو تعطيلات رسمى كارگران به حساب مى آيد.

 

ماده ٦٥_مرخصى ساليانه كارگرانى كه به كارهاى سخت و زيان آور اشتغال دارند ٥ هفته مى باشد،استفاده از اين مرخصى حتى الامكان در دو نوبت در پايان هر ٦ ماه كار صورت مى پذيرد.

 

ماده ٦٦_كارگر نمى تواند بيش از ٩ روز از مرخصى سالانه خود را ذخيره كند.

 

ماده ٧٣_كليه كارگران در صورت ازدواج دائم و فوت همسر،پدر،مادر و فرزندان حق برخوردارى از ٣ روز مرخصى با استفاده از مزد را دارند

 

ماده ٧٤_مدت مرخصى استعلاجى كه به تاييد سازمان تامين اجتماعى رسيده باشد جز سابقه كار محسوب شده بنابراين مشمول پرداخت عيدى و پاداش نيز خواهد بود.

r7-kar
اسکرول به بالا