اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه دوم)بيانگر چيست؟

پیرو بخشنامه های شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25 و 200/96/41 مورخ 1396/03/20و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن،بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای  اجراء ابلاغ می گردد

١_ماده ٢ آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

ماده ٢_صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

1- گروه اول

2- گروه دوم

3- گروه سوم

✅ب-گروه دوم

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ  برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل  به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

r7-tax
اسکرول به بالا