اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای عالی مالیاتی در هنگام تسلیم حضوری شکوائیه چیست ؟

1- فرم شکایت تکمیل شده :
– در خصوص اشخاص حقوقی امضای اشخاص صاحب امضای مجاز (اوراق و اسناد تعهد آور) براساس اساسنامه با ذکر نام و سمت به همراه مهر شرکت و تسلیم تصویر روزنامه رسمی مربوطه.
-تصویر رسید شماره اقتصادی و شناسه ملی
– در خصوص اشخاص حقیقی امضای مودی / مودیان با ذکر نام و تصویر کارت ملی
– در خصوص تسلیم واخواهی از جانب وکیل مودی / مودیان ارائه تصویر وکالتنامه معتبر و مرتبط با موضوع واخواهی به انضمام قبض پرداخت حق تمبر موضوع بند د ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تصویر کارت ملی.
-در خصوص شرکت های منحله ارائه تصویر حکم مدیر تصفیه که بیش از دو سال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد.
– در خصوص واخواهی اداره امور مالیاتی، مهر و امضا رییس امور مالیاتی مربوطه.
2- تصویر کامل رای / آرای مورد شکایت که تاریخ ابلاغ آنها مشخص باشد.
تذکر 1- شکایت نسبت به رای / آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتهای (به استثنا آرای صادره در هیات حل اختلاف مرحله بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم) که ظرف مهلت مقرر قانونی (بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در زمان تحویل مدارک به دبیر خانه شورای عالی مالیاتی نگذشته باشد) قابل ثبت می باشد.
تذکر 2- امکان اضافه نمودن مدارک و لایحه به شکایت ثبت شده در فرآیند رسیدگی امکان پذیر نمی باشد. لطفا به هنگام تسلیم واخواهی در تسلیم مدارک و تکمیل لایحه دقت فرمائید.

r71-tax
اسکرول به بالا