سوالات مالیاتی

سوال 74 مالیات

 

براي پرداخت بدهي مالياتي تا چه زماني فرصت هست؟

مودياني كه بدهي قطعي شده خود را تا پايان خرداد ٩٩ پرداخت نمايند،مشمول بخشودگي جرايم قابل بخشش اسفند ٩٨ خواهند شد

همچنين مودياني كه برگ قطعي ماليات آنها از تاريخ ٩٨/١١/١٢ ابلاغ شده،چنانچه حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به پرداخت اصل قطعي شده خود اقدام نمايند،١٠٠٪؜ جرائم آنها قابل بخشودگي خواهد بود.