اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

در بخشنامه شماره 200/99/94 در مورد ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهرتهران چه مواردی ذکر شده است؟

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحى١٣٩٤/٠٤/٣١،به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق٢٢ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید،
برای اجرا از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ میشود
نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد
١_ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (١٤٠٠/٠١/٠١)نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ٥٩ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ١٣٩٨اقدام نموده باشند،
تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (١٣٩٩)گواهی موضوع ماده ١٨٧قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند
✅ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ٥٩ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ١٨٧ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی
ذیربط مکلفاند حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠١/٣١ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.
١_گواهی‌های صادره قبل از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد
✅مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار میباشد، جاری نخواهد بود
✅مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ٢٢گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.

r77-tax
پیمایش به بالا