اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

صكوك چيست؟

صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است

✅دراصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است.

✅صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند،سودآوری داشته باشد.

 

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:

۱_صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود

۲_صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود

۳_صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود

۴_صکوک صلم

۵_صکوک استصناع

۶_صکوک مرابحه

۷_صکوک مشارکت

۸_صکوک مضاربه

۹_صکوک نماینده سرمایه‌گذاری

۱۰_صکوک مزارعه

۱۱_صکوک مساقات

۱۲_صکوک ارائه خدمات

۱۳_صکوک حق‌الامتیاز

 

☑️در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود:

 

صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

✅یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک اجاره می‌باشد.

صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع،مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است.

r8-acc
r8-acc
پیمایش به بالا