سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال8 بیمه تامین اجتماعی

 

مفاصا حساب بيمه چيست؟

تسويه حساب بيمه تامين اجتماعى بعد از ارسال گواهى پايان كار و با توجه به ثبت درست اطلاعاتى همچون مدت قرارداد،عمرانى يا غيرعمرانى بودن پروژه توسط مسئول پرونده و براساس درصد مكانيكى كار،درصد دستى كار و حق بيمه بيكارى محاسبه مى شود.سازمان تامين اجتماعى نيز بعداز دريافت مابه التفاوت،نامه مفاصا حساب را به شما ميدهد

مفاصاى بيمه تسويه حساب با سازمان تامين اجتماعى است كه برمبناى ماده ٣٧ و ٣٨ قانون تامين اجتماعى مراحل درخواست تسويه حساب بيمه انجام مى شود.