اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نحوه محاسبه سنوات كارگران غيررسمي چگونه است؟

ميزان سنوات براي يك سال برابر با آخرين حقوق دريافتي فرد مي باشد و اگر به هردليل حقوق فرد براساس قانون كار پرداخت نشده باشد،سنوات براساس قانون كار محاسبه و در صورتي كه شخص كمتر از يكسال كار كرده باشد نيز،به اندازه ميزان كاركردن سنوات محاسبه مي شود.

براي كاركنان ساعتي و پاره وقت سنوات و همچنين عيدي براساس ميانگين دريافتي آنان در آخرين ٩٠ روز كاري محاسبه مي گردد.

r8-kar
اسکرول به بالا