مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

در ماده 3 قانون،مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور این گونه تعریف شده است

 

مالیات بر ارزش افزوده: مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.

 

١_ارسال اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از اظهارنامه ماليات برارزش افزوده صورت مى گيرد.

٢_مهلت ارسال اظهارنامه ماليات برارزش افزوده ١٥ روز پس از پايان هر فصل مى باشد.

 

٣_در اظهارنامه ارزش افزوده در صورت بدهكار شدن مودى،بايد ماليات متعلقه پرداخت شود.

 

٤_در زمان عدم فعاليت،اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده بايد با مبالغ صفر ارسال شود.

 

٥_ماليات بر ارزش افزوده از نوع ماليات غير مستقيم است.

٦_مرجع قانونى در ماليات بر ارزش افزوده،قانون ماليات بر ارزش افزوده است.

r8-vat
اسکرول به بالا