اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

گزارشات فصلی(معاملات فصلی) دارای چه نکاتی هستند؟

همانطور كه از نام گزارش فصلى مشخص است،صرفا ارائه يك گزارش ميباشد
چند نكته مهم در اين راستا:

مشمولين ارسال:شامل كليه اشخاص حقوقى ميباشد
صاحبان مشاغل گروه اول(اشخاص حقيقى گروه اول)

٢_در خصوص مدت زمان ارسال:يك ماه و نيم بعد از پايان هر فصل ميباشد
✅نكته مهم،زمان ٤٥ روز با يك ماه و نيم در ماههاى ٢٩ و ٣١ روز متفاوت خواهد بود

٣_اين گزارش حتما بايد تطابق با سيستم حسابدارى و دفاتر داشته باشد
✅نكته مهم،در صورتى ميتواند مغاير باشدكه جزو موارد معاف از ارسال باشد
موارد معاف در ماده ١٣ آيين نامه اجرايى تبصره ٣ ماده ١٦٩ قانون مالياتهاى مستقيم ذكر شده است(لطفا مطالعه بفرماييد)

٤_هيچ الزامى بابت تطابق گزارش فصلى و ارزش افزوده (VAT)وجود ندارد و هركدام دو موضوع مجزا هستند

٤_مهلت زمان قانونى جهت مطالبه جرائم طبق ماده ١٥٧ قانون مالياتهاى مستقيم پنج سال از تاريخ پرداخت ماليات عملكرد ميباشد

r87-tax
پیمایش به بالا