سوالات مالیاتی

سوال 88 مالیات

سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران از نظر اداره دارایی در سال 1400 چگونه میباشد؟

پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28
موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
201-42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی
و با عنایت به نامه شماره 62/7639
مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،

✅سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده
✅و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد