سوالات بیمه تامین اجتماعی

سوال9 بیمه تامین اجتماعی

 

شرایط بازنشستگی افراد

1-بازنشستگی با 45 سال سن و 30 سال سابقه.

 

2-بازنشستگی با 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه.

 

3-بازنشستگی با 20 سال سابقه و 42 سال سن برای مشمولان قانون کار.

 

4-بازنشستگی با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و ریان آور.

 

5-بازنشستگی با 20 سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان.

 

6-داشتن حداقل 20 سال سابقه و45 سال سن برای معلولان عادی .

 

7-داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سنی.

 

8-داشتن 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه.