اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

فرآيند وصول ماليات چگونه است؟

عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات،در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي كند

‎بر اين اساس ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواند كمك شاياني به موديان براي عمل به تكاليف قانوني آنان نمايد

‎وصول ماليات با صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات به مودي آغاز شده و در ادامه مودي با مراجعه به واحد مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي خود اقدام مي نمايد.در اين شرايط چنانچه بدهي هاي مالياتي مودي تسويه شود،عمليات وصول ماليات پايان مي پذيرد.اما در غير اينصورت مطالبه ماليات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد

‎هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را در مهلت مقرر 10 روزه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد دريافت ماليات به مرحله عمليات اجرايي وارد مي شود

اين مرحله با صدور برگ اجرايي آغاز شده و اين برگ حاوي اطلاعات نوع و مبلغ ماليات،

‎مدارك تشخيص قطعي بدهي سال عملكرد، مبالغ پرداخت شده قبلي و جرايم متعلق مي باشد كه به مودي ابلاغ مي گردد.در اين مرحله مجددا از سوي اداره وصول و اجرا فرصتي براي پرداخت يا ترتيب پرداخت تعيين شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهي مالياتي مودي تسويه و عمليات

‎اخذ ماليات خاتمه مي يابد. در غير اينصورت عمليات اجرايي وارد مرحله جديد مي شود

✅هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند و يا نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام نكند به اندازه بدهي وي كه شامل اصل و جرايم متعلق پس از كسر پرداخت هاي قبلي مي باشد به اضافه 10 درصد بدهي از اموال نقدي و منقول وي توقيف شده و اگر اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد و يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غير منقول و مطالبات مودي توقيف شده و با فروش اموال توقيفي از طريق مزايده و انتشار آگهي، بدهي مودي و هزينه هاي مربوط تسويه مي گردد.

همچنين در صورتي كه اموال مودي طي عمليات اجرايي توقيف شده باشد و وي تا ده روز از تاريخ توقيف اموال نسبت به پرداخت و يا تقسيط تمام بدهي به اضافه 10 درصد آن و هزينه هاي متعلقه اقدام نمايد، از اموال خود رفع توقيف خواهد نمود و اگر سازمان امورمالياتي قصد فروش اموال توقيفي را داشته باشد و مودي درخواست نمايد، در شرايط مساوي اولويت خريد اموال توقيفي با مودى مى باشد

r9-tax
اسکرول به بالا