اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تبصره ماده 100 شامل کدام یک از مودیان نمی شود؟

-شامل مؤدیانی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنهاست

۲-مؤدیانی که شریک دارند و در سال ۱۳۹۹ شرکا آنها بهم خورده باشد.

۳-صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر آدرس محل فعالیت داشته اند و پیش ثبت‌نام کداقتصادی انجام داده اند.

۴-مؤدیانی که اظهارنامه سال ۱۳۹۸ را از همین تبصره استفاده نکرده باشند.

۵-صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۳۹۹ خود متقاضی اعمال مقررات قانونی (مفاد مواد ۱۳۷-۱۶۵-۱۷۲ ق.م.م)می باشند

۶-صاحبان مشاغل گروه اول

٧-مؤديانى كه از معافيت برخوردارند.

٨-مؤديانى كه سال ١٣٩٩ عدم فعاليت بوده و نامه عدم فعاليت را دارا هستند.

r93-tax
پیمایش به بالا