اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شرط برخورداری اعمال تخفیف در اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟

ماده ١٠٥ قانون ماليات مستقيم
✅جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی ازفعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد،مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد ٢٥٪؜ خواهند بود
✅تبصره ٧ ماده ١٠٥:
به ازای هر ده درصد ١٠٪؜ افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود
✅شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است

r95-tax
اسکرول به بالا